Ezici üstünlüğe sahip konjonktürel kötülüğü vurmanın 'Fu' hali ve iyinin karakteri hakkında

Giriş

Bazen konulara irrasyonel tarafından yaklaşmak, okurların kendi sonuçlarını çıkarıp kendi yorumlarını yapmalarına yardımcı olabiliyor. Ezici üstünlüğe sahip konjonktürel kötülüğün miyadı dolarken, ona karşı nasıl mücadele edileceğini ve bu mücadelenin eski öğretilerde nasıl tarif edildiğini, kötünün karakterini, burada Temmuz ayında yazmıştık (tıklayınız). Onbin yıllık göçebe savaşçı geleneğine sadık kalarak, yazılı kültüre yansıyan ve 'Dönüşüm Kitabı Yi Ching'de (易經) 23'üncü işaret 'Bo' ( 剝) örneğinden yorumlayarak, 'Ezici üstünlüğe sahip kötülükle mücadelenin altı aşaması'ndan bahsettik. Bu aşamaların ilk beşinde, konjonktürel kötülükle en iyi mücadele yönteminin kesinlikle saldırmamak, onunla araya bir kılıç mesafesi koymak ve bu mesafeye dikkat etmek, saldırıların önünden çekilmek, gibi yöntemleri anlattık. Altıncı aşamanın, kötünün iyisiz yaşayamayacağını iyice anladığı ve kendi içine doğru göçeceği aşama olduğunu yazdık. Şimdi, Dönüşüm kitabı Yi Ching'deki 23'üncü işaretin altıncı aşamasının anlamını biraz daha açarak başlayacağımız bu yazıda, altıncı aşamadan sonra (mücadelenin devamında) ne olabileceğinden bahsedebiliriz. Altıncı aşama, aynı zamanda, "İyinin tohumunun toprağa düşmesi" demektir. Bunun anlamı, bir yeni başlangıçtır. Kötünün yenilişi, kanlı bir destan halini de alabilir. -Elbette istenmeyen bir şeydir, ama kaçınılmaz olabilir. O zaman ne olacaktır? Biz, sözünü ettiğimiz bu mücadelenin ikinci aşamasını, gene bir dizi irrasyonel yazıyla anlatabiliriz. Ama galiba en önemlisi, önce "İyi'nin dönüşü"nü anlatarak başlamaktır. Bu faktörü, gene Yi Ching'deki 'Fu' işaretine ve diğer eski kaynaklara dayanarak anlatabiliriz.

Yeni konjonktür...
'Fu' (復), Yi Ching'deki ilk anlamıyla "Dönüşüm Zamanı" demektir.
Burada Fu, yeni konjonktürü de ifade etmektedir ve bu yüzden önemlidir.
Bütüne neredeyse tamamen hakim olmuş görünen karanlık beş Yin çizgisini ittiren bir tek aydınlık Yang çizgisi ufukta görünür. Karanlık çağın sonu gelmiştir... (Karanlık Çağ daima, cehalet/kültürsüzlük, egoist imtiyazlı bir zümrenin idaresi, kendine göre yasalar koymak ve adaletin dışına çıkmak gibi anlamlar taşır), İşarette ışık, aşağıdan yukarıya doğru yükselir ve her işaretin aşağıdan yukarıya doğru ışığa çevrilmesinın sonucu, Tanrı'yı sembolize eden 'Kien' (乾) işaretine ulaşır. 'Kien' (ayrı bir yazı konusudur), saf nur olarak sembolize edilen birinci 'Yaratıcı' işarettir.

'Fu' işaretinin, eski kaynaklardaki en bilinen yorum metni şöyle:
"Yeniden dönüş (bir döngünün tamamlanıp yeni bir döngünün başlaması anlamında). Başarı.
Hatasız çıkış ve giriş, kayıpsız ("hedefini bulacak şekilde" anlamında).
Dostların gelişi -kusursuz.
Yol, oraya buraya gidiyor.
Yedinci gün, Dönüşüm geliyor (başlıyor).
Nereye gidilirse gidilsin, almak, desteklenir.
Biz işaretin tamamını yorumlamak yerine, bizi ilgilendiren kısmına odaklanacağız.
Fu, doğal bir gelişmeyi anlatır. Kötünün alaşağı edilmesi için bütün doğal şartlar mevcuttur, konjonktür de buna uygundur. Fu, aşırılık gerektirmeyen doğal ve olumlu/uyumlu bir durumu ifade eder. Bu özelliğiyle eski statükonun ortadan kaldırmasını ve yenisinin kurulmasını kolaylaştırıcı etkilere sahiptir, zafer mutlaka gelecektir. Ama özellikle dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Bunların başında, 'iyi' prensibine ve evrensel değerlere sadık kalmak gelir.
Fu işaretinin en genel yorumunda, "Aynı anlayışlarda olanların biraraya gelmesi"nden bahsedilir -ki, yeni dönemin kurucularının -önyargılar ötesi- birliğini ifade eder. Burada egoizme yer yoktur. Ancak o zaman hata yapmak olasılığı minimize edilir. Bu işaret, yeni bir (Tanrı'yı temsil eden 'Kien' işaretine doğru) yükselişi ifade ettiğinden, hayat doludur, yani büyük bir yaratıcılık potansiyeli taşır. Yaratıcılığın tam anlamıyla kendini gösterip iyi anlamda etkiyebilmesi için de özgürlük ortamının var olması gerekir. Fu şartları altında özgürlük, iyi ve birleştirici istikamette işleyecektir.
Bu işareti Ho Lo Li Shu kitabı yorumlarken, "Bir hedefiniz olmalı" diye uyarır. Bu işaretin ifade ettiği etki altında hareket ederken ve kötünün canına okurken, bir hedef olmalıdır. Bu hedef, elbette yeni bir tür İstanbul/Anadolu Türk Uygarlığı olacaktır. Bu bölgenin tüm kültürel/fikirsel/kutsal dinamiğini ve renkliliğini yeniden canlandırıp, onların birliği/sentezi içinde dünya kültür/uygarlık hazinesine yeniden katkılar yapmak, evrensel yeni bir barışın bayraktarı olmak hedefi, seçilecek hedeftir.
23'üncü 'Bo' işaretinin son Yang çizgisiyle ifade edilen "İyi'nin tohumunun toprağa düşmesi", 'Fu' işaretinin ilk Yang işaretiyle karanlığı delip çıkan ışığı anlatır. O ilk Yang, 'Fu' işaretinin de en önemli işareti ve ağırlık merkezidir (bu önemlidir, çünkü Yi Ching kitabında anlatılan 64 işaretin arasında bir istisnadır. Diğer işaretlerde asıl ağırlık merkezi genellikle beşinci katmanda, nadiren de ikinci katmanda yer alır. 'Bo' işaretinde de, kötü tarafından altı oyulan en üstteki 'iyi', ağırlık merkezidir)
Buradan, 23'üncü 'Bo' işaretine kısa bir dönüş yapıyoruz...

Konjonktürel kötülüğün çöküş dinamiği
'Bo' işaretinin son aşamasında, kötünün ayaklarının altındaki toprağın kaymaya başladığı ve konjonktürün değiştiği bir durumdan bahsetmiştik. Burada Tanrısal bir etkiden sözettik. İyinin gücü, kötünün karanlığını eritmektedir. Halen çok güçlü görünmesine rağmen, 'Kötü', içten içe çürümüş ve kof bir hale gelmiştir. Bu içerden çürüme, işaretin beşinci katmanı tarafından temsil edilir. Ama beşinci katmanda 'Kötü' halen çok güçlüdür, 'İyi'nin etkisinde olmasına ve 'İyi'ye ihtiyacı olduğunu anlamasına rağmen tehlikelidir. Beşinci katmanın döneminde de, 'Kötü'ye asla saldırılmaması gerektiğini söylemiştik. 'İyi'nin ilk darbeyi indirebileceği aşama, 'Bo' işaretinin altıncı ve son aşamasında olabilir. Ama ille de vuruş gerekmeyebilir. Burada bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Ho Lo Li Shu kitabında 'Bo'nun son aşaması için ilginç bir uyarı bulunur:
"Eğer Asil Ruhlulardansan, şan şeref senin. Kötülerdensen, ceza senin."
Asil Ruhlu İnsan'ın ne demek olduğundan bu blogda biraz bahsetmiştik, bahsetmeye devam edeceğiz. Ama ayrı bir yazı gerektiren; "Ceza nedir, nasıl olmalıdır ve ölçüleri ne olmalıdır" konusudur. (Şimdilik şu kadarıyla yetinelim: Yi Ching'de, "şeytanın yurdunu cezalandırmak"tan bahseden bölümler, Hanoch kitabı, Ho Lo Li Shu ve Maya kaynakları, bu konuda belli bir fikir edinmemizi sağlayabilir.)
'Bo' işaretinin son aşaması, 'Kötü'nün çöküşünü gösterirken, bu durum ayrıca, 'Kötü'ye öldürücü darbenin ildirileceği en uygun zamana işaret etmektedir. Burada vurulacak darbenin kesin çöküşe ve büyük şaşkınlığa neden olacağı açıktır. O kocaman "şey"in yerle bir oluşuna kimse inanamayacaktır, aslında içten ne kadar çürümüş olduğunu pek gören olmamıştır.
Halen zayıf olmasına rağmen İyinin indirici savaş gücü, bu dinamiği iyi bilmesinden gelir. Sonu zaten gelmiş, kaderi kesilmiş olan devasa 'Kötü'ye sembolik de olsa darbeyi 'İyi' indirir ve onu çökertir.
Aslında durum şudur: 'İyi'nin görünmeyen Asil Gücü 'Kötü'yü zaten bitirmiştir. Şimdi bunu "resmileştirecek" bir vuruşa ihtiyaç duyulmaktadır. O vuruş da herhangi birinden gelecektir. Burada göçebe toyonist geleneğinin eski bir yöntemine dikkat çekmekte yarar var.
Tanrı'nın yüce adlarından biri de Ar Toyon'dur ve adaleti, adil cezalandırmayı temsil eder. Bu pozisyonda Ar Toyon'un kendisi 'İyi' prensibini temsil ederken, onun 'Kötü'yü 'Cezalandırmak' için kullandığı savaşçılarını 'Kötü'ler arasından da seçtiğini görürüz. Sonra, o cezalandırıcıları da cezalandırır. Bu, 'Kötü'ye katmerli bir ceza gibidir, ama aynı zamanda bir tür arınma yöntemiyle de ilgilidir.

'Fu' işareti ve 'İyi'nin karakteri
Bu işaretle sembolize edilenlerin karakterini yorumlayan Ho Lo Li Shu kitabı, bu yazının konusu olan ilk 'Fu' aşamasındaki Yang hakkında, "Hayatın çeşitli alanlarında olağanüstü güçlü ve cesur" der. Bu, yeni döneme geçişte, önderlik kabiliyetine sahip güçlü kişiliklerin ortaya çıkışını ifade ediyor olabilir. Fakat mutlaka görünen/bilinen ünlü bir kişi olmak zorunda değildir, bir akım, grup, çevre de olabilir. İşaretin tam da birinci aşamasında, yani karanlığı yenen ve Tanrısal prensibi temsil eden, aşağıdan yukarıya doğru yükselen bu çok güçlü karakter hakkında söylenenler, bu aşamada, 'İyi'nin karakteri hakkında ipuçları sunar:
İşaretin yerden Göğe yükselen prensibindeki Trigramı 'Cen'dir, yani 'Şimşek/Yıldırım'dır. "Heyecanlandırıcı, Uyarıcı" bir prensiptir, kısacası ilham vericidir. Varlığı, "doğuştan önder olan" (ama bu özelliğine, sonradan uyandırılmış), bilge ve adanmış bir ruha sahiptir (Kişisel maddi/manevi beklenti içinde değildir). "Özdisiplinlidir, Sürekli öğrenendir, Mütevazidir ve Sevgiyle hükmeder." (Sevgiyle nasıl hükmedildiği konusunu daha sonraki yazılara bırakıyoruz) Pratik bir kitap olan Ho Lo Li Shu, yorumunda açıkça, bu işaretle sembolize edilenin/edilenlerin, "Yeni bir iktidar/hükümdarlık gücü" ve "Örgütlenme tarzı"ndan bahseder. Yi Ching, daha genel ama özlü konuşur. Yaptığı vurgu, sözkonusu halkın, kendi özünden fazla uzaklaşmadan özüne geri dönmesidir. Yani bozulma sonucu 'Kötü'nün etkisiyle 'İyi'den uzaklaşan halkın, aslında fazla bozulmadığını ifade eder. Bu nedenle 'İyi'ye dönüş, birçok benzerlerine göre daha kolay olacaktır. Ve 'İyi' prensibi, varoloşu taşıyan temel prensiptir. Burada, Tanrı'ya doğru yükselişle sembolize edilmiştir.
'Bo' işareti, Kasım ayıyla ilgili, 'Fu' işareti, 'Gündönümü' ile yani Aralık ayıyla ilgilidir. Bu ve son 26 bin yılın en önemli Gündönümü ise 21 Aralık 2012'de yaşanacaktır.